Kuvassa askartelukerho - tehdään jouluaiheisia kortteja ja kynttilöitä.

Kaak­kois-Suo­men Nä­kö­vam­mai­set ry

Kaak­kois-Suo­men Nä­kö­vam­mai­set ry on on Nä­kö­vam­mais­ten lii­ton alueyh­dis­tys, jo­ka toi­mii alueen­sa nä­kö­vam­mais­ten yh­teis­toi­min­ta- ja pal­ve­lu­jär­jes­tö­nä. Toi­min­ta-aluee­na Ete­lä-Kar­ja­lan ja Ky­men­laak­son maa­kun­nat. Yh­dis­tys on pe­rus­tet­tu vuon­na 1937.

Alueyh­dis­tyk­seen kuu­luu kol­me pai­kal­li­syh­dis­tys­tä:

Ete­lä-Kar­ja­lan, Ete­lä-Ky­men ja Poh­jois-Ky­men Nä­kö­vam­mai­set ry.

Yh­dis­tyk­sen uu­si säh­kö­pos­tio­soi­te 1.11.2019 al­kaen:
ka­su­na­kov@gmail.com

Yh­dis­tyk­sen ti­li­nu­me­rot
Avus­tus­ti­li: FI43 5750 0120 2825 70
Yri­tys­ti­li:    FI05 5750 0120 2396 04

Ku­vas­sa as­kar­te­lu­kurs­si Kou­vo­lan toi­min­ta­kes­kuk­ses­sa 14.11.2019. Teh­dään jou­luai­hei­sia kort­te­ja ja me­hi­läis­va­has­ta kynt­ti­löi­tä. Kurs­sin ve­tä­jä­nä Tii­na Kak­so­nen.

REI­PAS­TA JA PIR­TEÄTÄ SYK­SYÄ!

Ajan­koh­tais­ta

Nä­kö­vam­mais­ten
lii­ton uu­ti­sia