Kuvassa näkövammaiset viettämässä pikkujoulua Kymen Paviljongissa Kuusankoskella.

Kaak­kois-Suo­men Nä­kö­vam­mai­set ry

Kaak­kois-Suo­men Nä­kö­vam­mai­set ry on on Nä­kö­vam­mais­ten lii­ton alueyh­dis­tys, jo­ka toi­mii alueen­sa nä­kö­vam­mais­ten yh­teis­toi­min­ta- ja pal­ve­lu­jär­jes­tö­nä. Toi­min­ta-aluee­na Ete­lä-Kar­ja­lan ja Ky­men­laak­son maa­kun­nat. Yh­dis­tys on pe­rus­tet­tu vuon­na 1937.

Alueyh­dis­tyk­seen kuu­luu kol­me pai­kal­li­syh­dis­tys­tä:

Ete­lä-Kar­ja­lan, Ete­lä-Ky­men ja Poh­jois-Ky­men Nä­kö­vam­mai­set ry.

Yh­dis­tyk­sen ti­li­nu­me­rot
Avus­tus­ti­li: FI43 5750 0120 2825 70
Yri­tys­ti­li:    FI05 5750 0120 2396 04

HYVÄÄ AL­KA­NUT­TA VUOT­TA 2019!

Ku­vas­sa Kaak­kois-Suo­men Nä­kö­vam­mais­ten pik­ku­jou­lu 24.11.2018 Ky­men Pa­vil­jon­gis­sa Kuu­san­kos­kel­la.

Ajan­koh­tais­ta