Kasun 80-vuotisjuhla Lappeenrannassa 23.9.2017. Kuvassa Markku Mikkola, Sari Loijas ja Markku Möttönen

Kaak­kois-Suo­men Nä­kö­vam­mai­set ry

Kaak­kois-Suo­men Nä­kö­vam­mai­set ry on on Nä­kö­vam­mais­ten lii­ton alueyh­dis­tys, jo­ka toi­mii alueen­sa nä­kö­vam­mais­ten yh­teis­toi­min­ta- ja pal­ve­lu­jär­jes­tö­nä. Toi­min­ta-aluee­na Ete­lä-Kar­ja­lan ja Ky­men­laak­son maa­kun­nat. Yh­dis­tys on pe­rus­tet­tu vuon­na 1937.

Alueyh­dis­tyk­seen kuu­luu kol­me pai­kal­li­syh­dis­tys­tä:
Ete­lä-Kar­ja­lan, Ete­lä-Ky­men ja Poh­jois-Ky­men Nä­kö­vam­mai­set ry.

KA­SUN 80-VUO­TIS­JUH­LA LAP­PEEN­RAN­NAS­SA 23.9.2017

Ku­vas­sa yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Mark­ku Mik­ko­la, Nä­kö­vam­mais­ten lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Sa­ri Loi­jas ja lii­ton jär­jes­tö­pääl­lik­kö Mark­ku Möt­tö­nen

Ajan­koh­tais­ta