Kuvassa syyskokouksessa jaetaan kunniakirjat yhdistyksen kunniajäsenille Soili Vilkalle ja Paavo Sinkkoselle.

Kaak­kois-Suo­men Nä­kö­vam­mai­set ry

KEVÄTLEI­RI JA KEVÄTKO­KOUS 22.-24.4.2020 MAR­JO­LAS­SA ON PE­RUT­TU KO­RO­NA­VI­RUK­SEN VUOK­SI.


Kaak­kois-Suo­men Nä­kö­vam­mai­set ry on on Nä­kö­vam­mais­ten lii­ton alueyh­dis­tys, jo­ka toi­mii alueen­sa nä­kö­vam­mais­ten yh­teis­toi­min­ta- ja pal­ve­lu­jär­jes­tö­nä. Toi­min­ta-aluee­na Ete­lä-Kar­ja­lan ja Ky­men­laak­son maa­kun­nat. Yh­dis­tys on pe­rus­tet­tu vuon­na 1937.

Alueyh­dis­tyk­seen kuu­luu kol­me pai­kal­li­syh­dis­tys­tä:
Ete­lä-Kar­ja­lan, Ete­lä-Ky­men ja Poh­jois-Ky­men Nä­kö­vam­mai­set ry.

Yh­dis­tyk­sen uu­si säh­kö­pos­tio­soi­te 1.11.2019 al­kaen:
ka­su­na­kov@gmail.com

Yh­dis­tyk­sen ti­li­nu­me­rot
Avus­tus­ti­li: FI43 5750 0120 2825 70
Yri­tys­ti­li:    FI05 5750 0120 2396 04

Ku­vas­sa: Ka­sun syys­ko­kous 23.11.2019 - kun­nia­kir­jo­jen ja­ko yh­dis­tyk­sen uu­sil­le kun­nia­jä­se­nil­le Paa­vo Sink­ko­sel­le (pyö­rä­tuo­lis­sa) ja Soi­li Vil­kal­le (Paa­vo Sink­ko­sen vie­res­sä). Ku­vas­sa myös pu­heen­joh­ta­ja Mark­ku Mik­ko­la ja toi­min­nan koor­di­naat­to­ri Tiia Har­ju.
Ajan­koh­tais­ta

Nä­kö­vam­mais­ten
lii­ton uu­ti­sia